Банер
>>> Почетна » Услуги и ценовници » Повластена паркинг карта
Вторник, 25 Јун 2019

Е-пошта Печати PDF
Повластена паркинг карта - Паркинг карта за жител
3

ППК - ПКЖ добиваат жителите на Општина Центар кои што поседуваат сопствено возило или имаат полномошно од друго лице - жител на општина центар.
* со оваа налепница жителите на Општина Центар може да паркираат на сите паркиралишта на ЈП ПОЦ освен на резидентните паркиралишта кои што не се наменети за нив, паркиралишта од затворен тип Зона 0 и катна гаража Судска Палата.

Потребна документација

- лична карта (на увид)
- сообраќајна дозвола (на увид
* Важност на договорот 12 месеци.
- за прво возило

* Цената на ППК – ПКЖ е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Паркинг Карта за Жител

(второ, трето или повеќе возила)

6

ППК-ПКЖ добиваат жителите на Општина Центар кои што поседуваат сопствено возило или имаат полнопошно од друго лице - жител на општина центар.

Со оваа налепница жителите на Општина Центар може да паркираат на сите паркиралишта на ЈП ПОЦ освен на резидентни паркиралишта коишто не се наменети за нив, паркиралишта од затворен тип, Зона 0 и катна гаража Судска Палата
* Потребна документација:
- лична карта (на увид)
- сообраќајна дозвола (на увид)
* Важност на договорот 12 месеци
* Цената на ППК – ПКЖ е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.
- за второ возило 250 денари
- за трето возило 1200 денари

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Паркинг Карта за Жител со службено возило

2

ППК - ПКЖС добиваат жителите на Општина Центар кои што користат службено возило за приватни цели.

* Со оваа налепница жителите на Општина Центар може да паркираат само во секторот каде што им е издадена налепница но не и на резидентните паркиралишта.
* Потребна документација:
- лична карта и
- сообраќајна дозвола (на увид)
- ППК 1 образец за користење на службено возило за приватни цели

- потврда за редовен работен однос или М1 / М2 образец
Важност на договорот 12 месеци

* Цената на ППК – ПКЖС е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.

- за прво возило 0 денари
- за второ возило 250 денари
- за трето возило 1200 денари
НАПОМЕНА: Оваа налепница може да ја добијат само жители на Општина Центар кои што се во опфатот на Паркиралиштата на Ј.П ПОЦ

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Паркинг Карта за Жител
со сопствен паркинг

5

ППК-ПКСП добиваат жителите на Општина Центар
кои што поцедуваат сопствен паркинг и имаат сопствено возило.

Со оваа налепница жителите на Општина Центар може да паркираат на сите паркиралишта на ЈП ПОЦ освен на резидентни паркиралишта коишто не се наменети за нив, паркиралишта од затворен тип, Зона 0 и катна гаража Судска Палата, но во нивниот сектор каде што е издадена налепница секогаш мора да паркираат на сопственото паркинг место.
Потребна документација:
- лична карта (на увид)
- сообраќајна дозвола (на увид)
- Имотен лист или купопродажен договор за сопствениот паркинг простор
* Важност на договорот 12 месеци
* Цената на ППК – ПКСП е:

* Цената на ППК – ПКСП е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.


НАПОМЕНА: Оваа налепница може да ја добијаат само жители на Општина Центар кои што се во опфатот на нашите организирани паркиралишта

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Времена Паркинг Карта за Станари

1

ППК - ВПКС добиваат сатнарите кои што поседуваат сопствено возило и живеаат на територија на Општина Центар а тоа можат да го докажат со имотен лист или договор за закуп заверен на нотар.
Со оваа налепница жителите на Општина Центар може да паркираат само во секторот каде што им е издадена налепница но не и на резидентните паркиралишта.
* Потребна документација:
- лична карта (на увид)
- сообраќајна дозвола (на увид)
- Имотен Лист или Договор за закуп заверен на Нотар
* Цената на ППК – ВПКС е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.
- за прво возило 250 денари
- за второ возило 500 денари
- за трето возило 1500 денари

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Паркинг Карта за Деловен субјект - Вработени

4

ППК-ПКДВ добиваат вработени во деловни субјекти кои што се наоѓаат на територија на Општина Центар а ЈП ПОЦ има организирано паркирање.
* Со оваа налепница вработените во деловните субјекти може да паркираат само во секторот каде што им е издадена налепница но не и на резидентните паркиралишта.
* Потребна документација:
- лична карта (на увид)
- сообраќајнадозвола (на увид)
- Потврда за редовен работен однос или М1М2
- Тековна состојба од Централен Регистар
Важност на договорот е најмногу 12 месеци
* Цената на ППК – ПКДВ е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.
- за прво возило 800 денари
НАПОМЕНА: Вработениот може да аплицира само за едно возило

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Паркинг Карта за Деловен Субјект

8

ППК-ПКДС добиваат оние деловни субјекти кои што припаѓаат во опфатот на нашите ораганизирани паркиралишта и имаат службени возила.
Со оваа налепница службените возила на деловните субјекти може да паркираат само во секторот каде што им е издадена налепница но не и на резидентните паркиралишта.
* Потребна документација:
- сообраќајна дозвола (на увид)
- Тековна состојба од Централен Регистар
* Важност на договорот е најмногу 12 месеци
* Цената на ППК – ПКДС е:

- Еднократен надоместок за склучување на договор 350 ден.
- во Зона 1 е 3000 денари
- во Зона 2 е 2000 денари

________________________________________________________________

Повластена Паркинг Карта - Паркинг Карта за Инвалиди

7

ППК-ПКИ добиваат лица со посебни потреби кои што како доказ поседуваат инвалидска книшка.
* Со оваа налепница лицата може да ги користат сите паркиралишта на ЈП ПОЦ неограничено но секогаш треба да се паркираат на местата обележани за нив.
* Потребна документација:
- лична карта (на увид)
- сообраќајна дозвола (на увид)
- Инвалидка книшка

- специјалистички упат

Важност на договорот е најмногу 12 месеци
* Цената на ППК – ПКИ е:
- 0 денари.
НАПОМЕНА: Лицето со посебни потреби може да аплицира и да добие само едно возило

НАПОМЕНА: Член 65 Од плаќање на надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) се ослободуваат возилата на: лица заболени од дистрофија, мултиплекс склероза, церебрална парализа, параплегија, хемиплегија, квадриплемија, детска парализа (полиомиелитис), лица на дијализа и лица со ампутација на рака или нога со признато телесно оштетување од 80% утврдено со акт на надлежната комисија во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.