Банер
>>> Почетна » За Нас » Органи » Организациона структура
Вторник, 25 Јун 2019

Е-пошта Печати PDF

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

organogram

 


Директор Васко Кичевски

Орган на раководење на јавното претпријатие е Директорот.
Директорот на јавното претпријатие го избира, односно разрешува Градоначалникот на Општина Центар, врз основа на јавен конкурс.
Мандатот на директорот трае 4 години, со право на повторен избор

 

Помошник директор за економско финансиски работи
Помошник оперативен директор за технички работи
Одделение за односи со јавност
Одделение за јавни набавки
Одделение за комуникациски технологии
Одделение за внатрешна ревизија


Сектор за финансиско работење
    
- Одделение за финансии
    - Одделение за сметководство
    - Одделение за наплата
(Врати се на органограмот)

Сектор за контрола на корисници
    - Одделение за односи со корисници
    - Одделение за контрола

(Врати се на органограмот


Сектор за стопанисување со јавни паркинг простори и пајак
    - Одделение за јавни паркиралишта
    - Одделение за пајак служба

(Врати се на органограмот)


Сектор за општи правни работи и човечки ресурси
    - Одделение за општи работи
    - Одделение за правни работи
    - Одделение за човечки ресурси

 (Врати се на органограмот)

 

.