Банер
>>> Почетна » За Нас » Органи » Надзорен одбор
Вторник, 25 Јун 2019

Е-пошта Печати PDF

НАДЗОРЕН ОДБОР

Управниот одбор на ЈП Паркинзи на Општина Центар се состои од 5 (пет) члена:

Претседател на Надзорен одбор

Весна Милосавлевска

Член на Надзорен одбор

Маја Јаковчевска

Член на Надзорен одбор

Снежана Цабевска

Член на Надзорен одбор

Михајло Костовски

Член на Надзорен одбор

Гоце Георгиевски

За вршење контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Паркинзи на Општина Центар се формира Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење (во натамошниот текст: надзорен одбор) од пет члена.

За членови на Надзорниот одбор можат да се именуваат лица со високо образование, кои поседуваат знаења и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.
Времетраењето на мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае четири години.